நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?

ஒரு உன்னத தொழில் என்றால் என்ன? பொதுவாக, சுகாதாரம், கற்பித்தல் போன்ற துறைகளில் உள்ள தொழில்கள் உன்னதமான தொழில்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சரி… உன்னதமான தொழிலைப் பற்றிய எனது வரையறை என்னவென்றால், ஒருவர் எந்தத் துறையில் இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு உன்னதமான எண்ணங்களும் செயல்களும் இருந்தால், அதை ஒரு உன்னதமான தொழில் என்று அழைக்கலாம். ஒரு வாஸ்து ஆலோசகர் ஒரு உன்னத தொழிலில் இருக்க எவ்வாறு தகுதி பெறுகிறார்? ஒரு நபர், தனதுContinue reading “நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?”

Understanding Vastu – 5 (Vastu & Karma of Ancestors)

I have seen people talk about poorvajanma punniyam and that we should do good deeds so that the good karma helps our future generations like our children, grand children, etc. The present generation also thinks about how they are better off due to the good deeds done by their father, grand father, ancestors, etc. But,Continue reading “Understanding Vastu – 5 (Vastu & Karma of Ancestors)”

Understanding ‘Vastu’ – 2

I do not know whether this is a true life incident. But, being in the field of vastu, I find that this is what exactly happens to a person with good attitude. Knowing that “vastu” is an ultimate secret of this universe, I am posting this for getting a feel of how vastu works. MunuswamyContinue reading “Understanding ‘Vastu’ – 2”

Vasthushastra and “Freedom”

One may wonder as to what is the relationship between Vastu and freedom. Well….well…well…that’s what we are about to discuss. Ancient Indian scriptures deals with the life of an individual as a whole and not in parts. Different aspects of an individual including physical, temperamental, and mental states are taken into consideration by an ayurvedicContinue reading “Vasthushastra and “Freedom””

‘Vastu’ & the concept of “Success Without Loss”

This post is in continuation of my earlier post. The reason for me advocating to live in a simple vastu compliant house is “Success without any loss”. What is success? Generally people think Success includes any member of the family being famous, rich, etc. Many do not even bother to think that success or happinessContinue reading “‘Vastu’ & the concept of “Success Without Loss””