நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?

ஒரு உன்னத தொழில் என்றால் என்ன? பொதுவாக, சுகாதாரம், கற்பித்தல் போன்ற துறைகளில் உள்ள தொழில்கள் உன்னதமான தொழில்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சரி… உன்னதமான தொழிலைப் பற்றிய எனது வரையறை என்னவென்றால், ஒருவர் எந்தத் துறையில் இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு உன்னதமான எண்ணங்களும் செயல்களும் இருந்தால், அதை ஒரு உன்னதமான தொழில் என்று அழைக்கலாம். ஒரு வாஸ்து ஆலோசகர் ஒரு உன்னத தொழிலில் இருக்க எவ்வாறு தகுதி பெறுகிறார்? ஒரு நபர், தனதுContinue reading “நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?”

Understanding Vastu – 5 (Vastu & Karma of Ancestors)

I have seen people talk about poorvajanma punniyam and that we should do good deeds so that the good karma helps our future generations like our children, grand children, etc. The present generation also thinks about how they are better off due to the good deeds done by their father, grand father, ancestors, etc. But,Continue reading “Understanding Vastu – 5 (Vastu & Karma of Ancestors)”

Compound Wall

One must have seen the characteristics of a magnet. All of us know that it has a North Pole and a South Pole. If we break a piece of magnet, we find that each new piece, individually, will have both a North Pole and a South pole. In vastu, a compound wall acts as aContinue reading “Compound Wall”

Pooja Room:

While choosing the placement of a Pooja Room/ shelf, the following points may be kept in mind: It is best to have the pooja room/shelf in the SouthEast portion of the house. The other alternative will be the NorthWest portion. It will be easy and better to have it installed within the western wall (asContinue reading “Pooja Room:”

‘Vastu’ & the concept of “Success Without Loss”

This post is in continuation of my earlier post. The reason for me advocating to live in a simple vasthu compliant house is “Success without any loss”. What is success? Generally people think Success includes any member of the family being famous, rich, etc. Many don’t even bother to think success is also about goodContinue reading “‘Vastu’ & the concept of “Success Without Loss””