நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?

ஒரு உன்னத தொழில் என்றால் என்ன? பொதுவாக, சுகாதாரம், கற்பித்தல் போன்ற துறைகளில் உள்ள தொழில்கள் உன்னதமான தொழில்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சரி… உன்னதமான தொழிலைப் பற்றிய எனது வரையறை என்னவென்றால், ஒருவர் எந்தத் துறையில் இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு உன்னதமான எண்ணங்களும் செயல்களும் இருந்தால், அதை ஒரு உன்னதமான தொழில் என்று அழைக்கலாம். ஒரு வாஸ்து ஆலோசகர் ஒரு உன்னத தொழிலில் இருக்க எவ்வாறு தகுதி பெறுகிறார்? ஒரு நபர், தனதுContinue reading “நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?”

‘Vastu’ & the concept of “Success Without Loss”

This post is in continuation of my earlier post. The reason for me advocating to live in a simple vastu compliant house is “Success without any loss”. What is success? Generally people think Success includes any member of the family being famous, rich, etc. Many do not even bother to think that success or happinessContinue reading “‘Vastu’ & the concept of “Success Without Loss””

Vastu, Life & Simplicity

A simple house whose foundation is in a square or rectangular shape without any complications is the best house to live in. Vastu is simple. In the same way, life will be joyful if it is simple and does not contain clutter. The basic rules for vastu compliant house are given below. Though, vastushastram isContinue reading “Vastu, Life & Simplicity”

Why I chose to include “Vastu” also as a profession for me? Is the field of vastu noble one? Is “vastu” or the “science of dwelling” necessary?

What is a noble profession? Generally, professions in the field of health, teaching, etc are being termed as noble professions. Well…my definition of noble profession will be that in whatever field one is in, if one has noble thoughts and actions while being in a particular profession, it can be termed as a noble profession.Continue reading “Why I chose to include “Vastu” also as a profession for me? Is the field of vastu noble one? Is “vastu” or the “science of dwelling” necessary?”