நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?

ஒரு உன்னத தொழில் என்றால் என்ன? பொதுவாக, சுகாதாரம், கற்பித்தல் போன்ற துறைகளில் உள்ள தொழில்கள் உன்னதமான தொழில்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சரி… உன்னதமான தொழிலைப் பற்றிய எனது வரையறை என்னவென்றால், ஒருவர் எந்தத் துறையில் இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு உன்னதமான எண்ணங்களும் செயல்களும் இருந்தால், அதை ஒரு உன்னதமான தொழில் என்று அழைக்கலாம். ஒரு வாஸ்து ஆலோசகர் ஒரு உன்னத தொழிலில் இருக்க எவ்வாறு தகுதி பெறுகிறார்? ஒரு நபர், தனதுContinue reading “நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?”

Understanding Vastu – 5 (Vastu & Karma of Ancestors)

I have seen people talk about poorvajanma punniyam and that we should do good deeds so that the good karma helps our future generations like our children, grand children, etc. The present generation also thinks about how they are better off due to the good deeds done by their father, grand father, ancestors, etc. But,Continue reading “Understanding Vastu – 5 (Vastu & Karma of Ancestors)”

Understanding Vastu – 4 (Vastu and Trees)

Out of the six basic Vastu rules specified in my previous posts, one rule is that South/West/South West should be higher than North/East/North East respectively. This is applicable to structures within the compound also. So, big trees can be planted in the South West direction. Avoid any kind of trees or plants in the NorthContinue reading “Understanding Vastu – 4 (Vastu and Trees)”

Compound Wall

One must have seen the characteristics of a magnet. All of us know that it has a North Pole and a South Pole. If we break a piece of magnet, we find that each new piece, individually, will have both a North Pole and a South pole. In vastu, a compound wall acts as aContinue reading “Compound Wall”

Understanding Vastu – 3 (Vastu and the secret of success)

This is an elaborate post. Only serious readers can go through and understand this one, even though I have given it in a plain and simple language. Generally, while questioning about the relevance of vastu in our life, we tend to ask as to whether a famous or a rich person is living in aContinue reading “Understanding Vastu – 3 (Vastu and the secret of success)”

Understanding ‘Vastu’ – 2

I do not know whether this is a true life incident. But, being in the field of vasthu, I find that this is what exactly happens to a person with good attitude. Knowing that “vasthu” is an ultimate secret of this universe, I am posting this for getting a feel of how vastu works. MunuswamyContinue reading “Understanding ‘Vastu’ – 2”

Vasthushastra and “Freedom”

One may wonder as to what is the relationship between Vastu and freedom. Well….well…well…that’s what we are about to discuss. Ancient Indian scriptures deals with the life of an individual as a whole and not in parts. Different aspects of an individual including physical, temperamental, and mental states are taken into consideration by an ayurvedicContinue reading “Vasthushastra and “Freedom””

Understanding ‘Vastu’ – Real life Example-1

This post can be read in continuation of yesterday’s post of Applying Sri Aandal Vastu Rules. Let me quote a real life example for easy understanding. Once, during the course of surveying a residence for vasthu defects, some corrections were suggested. Here, I give the relevant two of these important corrections for getting an ideaContinue reading “Understanding ‘Vastu’ – Real life Example-1”

Applying Sri Aandal Vastu rules!

This post can be read in continuation of yesterday’s post of Sri Aandal Vastu Rules. Once these vastu rules are read, it is natural for anyone to verify it with respect to their place of residence. It should also be kept in mind that even those who are living in houses with bad vastu, mayContinue reading “Applying Sri Aandal Vastu rules!”

Sri Aandal Vastu Rules

Sri Aandal Vastu Rules was framed by Dr.Andal P.Chockalingam, my vastu guru, after years of learning and thorough research. These rules is THE juicy extract of the entire universe of vastu knowledge. These have been framed for easy understanding of vastu even for a layman. Anybody can question or seek clarification from an expert ofContinue reading “Sri Aandal Vastu Rules”